Hvem er vi

Specialiserede medspillere

Vi kender det sociale områdes komplekse virkelighed

Med afsæt i antropologiske metoder hjælper vi jer med at evaluere, udvikle og forankre sociale indsatser, der virker. Vi inddrager alle relevante interessenter i vores undersøgelses- og deltagelsesdesigns, og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres projekter. Vi kender områdets komplekse virkelighed og er vant til at samarbejde med socialt ekskluderede grupper og erfarne praktikere. Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her.

Vores ekspertise ligger i krydsfeltet mellem antropologi, statskundskab, pædagogik og kommunikation. Vi bruger kombinationen af tilgange til at skabe værdi i alle led af et projekt. Vi lægger vægt på tilpassede og langtidsholdbare løsninger, der tager højde for det konkrete projekts virkelighed og det levede liv. Vi arbejder især med målgrupper bestående af voksne og unge, der befinder sig i udsatte positioner, fx i udsatte boligområder og på det specialiserede socialområde. Men vi samarbejder med alle, der er optaget af, at deres indsats eller produkt skaber værdi for målgruppen.

Vi har en socialøkonomisk profil, dvs. overskud i virksomheden skal investeres i projekter, der arbejder for sociale forandringer, udvalgt af vores advisory board.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofie brænder for sociale forandringer. Med erfaring fra utallige sociale projekter og med afsæt i dybe brugerindsigter designer og leder hun analyse-, samskabelses- og deltagelsesprocesser. Hun er opvokset på hhv. Nørrebro, Trekronerfortet i Københavns Havn og i Århus og elsker at betragte mennesker og byliv. Hun har en broget familie, der bor spredt over København, fra Christiania til Gentofte. Med bred forståelse for mennesker og behov og en kreativ tilgang til løsninger er hun en hyppigt benyttet rådgiver inden for boligsocialt og socialpædagogisk arbejde. Hun er fagligt opdraget i ngo-verdenen og har over 15 års erfaring med udviklingsarbejde og interessentinddragelse i både unge- og voksenindsatser på det sociale område.

Ea Helth Øgendahl

Partner // antropolog

Som partner i SocialRespons har Ea erfaring fra mere end 100 projekter relateret til socialt arbejde og byudvikling. Hun arbejder med evalueringer, undervisnings- og samskabelsesforløb og har de senere år ydet rådgivning om evaluering og social innovation til kommuner og behandlingstilbud. Ea er vokset op i Næstved og Svendborg, hvor hun blandt andet har dyrket eliteroning i sine unge år. Hun blev dog hurtigt nysgerrig på den store verden, og det undersøgende blik har fuldt hende lige siden. Hun er forfatter til en lang række evalueringer og skaber synergi med kvantitative og kvalitative dokumentationsmetoder, som hun omsætter til træfsikre indsigter og praksisnær læring.

Anne Selsøe Sørensen

Konsulent // analyse og kommunikation

Som konsulent i SocialRespons arbejder Anne med dataindsamling, analyse, tekst og kommunikation. Anne er uddannet i statskundskab med speciale i kvalitative metoder. Hun er vokset op i et rækkehus i Bagsværd i en familie med mange lærere og sprogmennesker, og det er interessen for sprog, der er i centrum – både når hun undersøger menneskers historier, og når hun formidler dem i tekst og billeder. Hun har over 10 års erfaring med kommunikation og forandringsprocesser fra bl.a. mediebranchen og velfærdsområdet i ngo’er, stat og kommune. Hun omsætter data og brugerindsigter til konkrete strategier og levende formidling og bruger gerne visuel facilitering til at skabe værdi i en arbejdsproces.

Det siger kunderne

Søren Løkke, ansvarlig for børne- og ungeområdet  Partnerskabet Urbanplanen:

»Her møder jeg fagligt meget kompetente mennesker, som hurtigt og præcist kan analysere nærmest enhver situation, ide, erfaring eller tanke – sætte den i forhold til den givne kontekst og bidrage konstruktivt på højt niveau. SocialRespons investerer i at være medudviklere på projekterne, og jeg oplever at vi sammen har et højere formål med samarbejdet.« 

Øystein Leonardsen, leder af områdeløft Sundholmskvarteret:

»SocialRespons har et stærkt fagligt og metodisk ståsted, som skaber tryghed for kvaliteten i leverancen, de er aktivt lyttende i forhold til at forstå opgaven og dens løsning. Derudover er de opfølgende og ordholdende, hvilket skaber tillid og troværdighed. Endelig er de kreative i den praktiske afvikling og i det endelige produkt.«  

Eva Garde, leder af BOAS Nørrebro, Den Sociale Udviklingsfond:

»SocialRespons har i deres samarbejde med os udvist en fantastisk indlevelse omkring vores behov for, hvad der var nødvendigt at sætte i gang og for hvad der var væsentligt at tage højde for i forhold til vores målgruppe. De har desuden mange kreative evner til at tænke i problemløsninger som har været aldeles gavnligt for vores arbejde.«

Se eksempler på vores projekter her.