Udvalgte projekter

Resultater ved guide til flygtningefamilier i asylfasen

Med et stærkt fokus på løbende feedback og tæt samarbejde med projektgruppen gennemfører vi et evalueringsforløb for Røde Kors Asyl. Projektet omhandler udarbejdelse og udbredelse af en guide til flygtningeforældre og deres børn med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen både i Norge og i Danmark. Vi undersøger resultater hos flygtningefamilierne, opsamler og omsætter erfaring hos praktikere der arbejder med guiden brug af guiden samt støtter og sparrer i forhold til selvevaluering hos projektledelsen i Norge og Danmark.

Læs mere

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Samskabende evaluering mhp udvikling og forankring
For Helhedsplanen i Urbanplanen gennemfører vi et samskabende evalueringsforløb mhp udvikling og forankring af metoder. All In skal bidrage til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt af nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Vores leverancer er løbende sparring/medudvikling, oplæg, workshops og afrapporteringer af forskellig art - evalueringsrapporter og strategirapporter.

Læs mere

Dybdegående læring om samskabelsesproces

Læring, resultater og metoder i en ungeindsats baseret på samskabelse i Sydhavnen.
Gennem et samarbejde med styregruppen er vores opgave i dette projekt at bidrage til en samlet metodeudvikling, skabe viden om resultater og omsætte erfaringer med samskabelsen. Alt sammen med fokus på mulig forankring af denne måde at arbejde på i Sydhavnen.

Læs mere

Bredt ejerskab gennem god implementering

Den sociale Udviklingsfond implementerer et nyt dokumentationssystem og herunder nye fælles retninger og sprog. Vi samarbejder med det landsdækkende sociale tilbud om at sikre et bredt ejerskab og en god overgang.

Læs mere

Forankringsperspektiver for mentorprojekt

Forankringsorienteret evaluering
Mentorprojekt for unge mænd i de boligområder i Køge, der er en del af den boligsociale helhedsplan. Vi laver workshop med ledere og mentorer, gruppeinterviews med 20 unge mænd samt interview med interessenter. Forløbet ender ud i en rapport, der belyser resultater og forankringsperspektiver.

Læs mere

En anden fortælling om en målgruppe

Et socialt tilbud har ofte den udfordring, at over for udefrakommende - naboer, donorer, myndigheder, medier - arbejder de med en gruppe af mennesker, der har tilsammen fremstår med ét ansigt. Fx. kvinder i misbrug og prostitution. Ved at åbne op for nye historier vil vi nuancere billedet af, hvem der kommer i Reden for derved at gøre det nemmere at bygge bro til fx naboer.

Læs mere

Læring fra ferielejr for unge uledsagede flygtninge

Resultater og organisatorisk læring
Med en stor læringsworkshop med de unge deltagere afrunder vi ferielejren og får de unge til at sætte ord på, hvad det har givet dem at være sammen om lejrens aktiviteter. Vi interviewer lejr- og projektledelse for at omsætte organisatoriske erfaringer til læring mhp. optimering af fremtidige indsatser.

Læs mere

Læring og viden om fædre, der involverer sig i lokalområdet

Anvendt evaluering og løbende anbefalinger
Med et tæt samarbejde og deltagelse i gruppen samt supplerende interview med samarbejdspartnere og observation i miljøet kommer vi med løbende anbefalinger til projektgruppen.

Læs mere

Dokumentation skaber værdi i det daglige

For borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere skal dokumentationen give merværdi.
Vi samarbejder med Den Sociale Udviklingsfond (landsdækkende fond med 23 afdelinger på specialiserede socialområde) om et lærings- og udviklingsforløb for deres medarbejderne. Forløbet skal sikre, at arbejdet med dokumentation i SUF skaber værdi i praksis.

Læs mere