Publikationer

Når socialøkonomi løfter et byområde

Hvordan kan socialøkonomi bidrage til byudvikling? Det undersøger SocialRespons i denne evaluering af Opdrift, som er en indsats under Københavns Kommunes områdefornyelse i Fuglekvarteret. Få eksempler, evaluering af og anbefalinger til socialøkonomi som greb til byudvikling

Læs mere

Oplæg til fremtidens ungearbejde

En konstant andel på 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark er ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Det er et billede på et samfundsproblem. Der er brug for ny viden og ny praksis i arbejdet med unge og at inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser, så de bliver til gavn for alle unge. Det håber vi, denne rapport kan bidrage til.

Læs mere

Ferielejr for uledsagede flygtninge

I efterårsferien i 2016 afholdt Røde Kors for første gang en ferielejr for uledsagede unge flygtninge. Lejren havde fokus på fælleskabsorienterede aktiviteter og tog udgangspunkt i en række aktiviteter fra røde Kors' eget resiliensprogram. SocialRespons evaluerede dette pilotprojekt.

Læs mere

Et ungekorps med potentiale

Brobyggerne er et lønnet rollemodelkorps, som har eksisteret siden 2009. Det består af ca. fem unge (16-18 år) fra kvarteret (VIBO/AKB/AAB i Sjælør), som er ansat primært til at bemande en idrætscontainer. Derudover laver de ture og aktiviteter for børn og unge i kvarteret særligt i ferierne. Dette er en evaluering af indsatsen.

Læs mere

Forankringsperspektiver for et mentorprojekt

30 mentees har været en del af projektet, og af dem er 27 enten fastholdt eller påbegyndt skole, uddannelse eller job. Evalueringen tegner samlet et billede af en gruppe unge mentees, der er styrket markant på en række områder, der kan være med til at øge deres medborgerskab og deltagelse i samfundet. Forankringsperspektiver for indsatsen tager udgangspunkt i helhedsplanen som fortrop i et samskabelsesprojekt for ungearbejdet i Køge.

Læs mere

De unges stemme - folder

Evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond
Et sammendrag af den større evalueringsrapport - De unges stemme.

Læs mere

friRum i asylfasen - et handlingskatalog

Kom godt i gang med friRumsgrupper
Et handlingskatalog med fokus på implementering af metoden friRum som er et børnegruppeforløb for børn i flygtningefamilier. Handlingskataloget søger at hjælpe organisationer eller personer, der gerne vil forankre eller udbrede friRumsmetoden til gavn for børn og unge i asylansøgerfasen. Handlingskataloget kan også bruges af aktører i kommuner, der modtager flygtninge, der har fået asyl (integrationsfasen).

Læs mere

Iværksætterkurser for unge i udsatte boligområder

En evaluerende guide
Denne rapport er en kombination af en evaluering og en guide. Den er interessant for alle, der beskæftiger sig med iværksætteri og/eller unge i udsatte boliområder. Det er en evaluering af Beskæftigelse- og integrationsforvaltningens 8 iværksætterkurser "Lab".

Læs mere

friRum i asylfasen

En evaluering af gruppeforløb for flygtningebørn
Formålet med denne rapport er at synliggøre projektets resultater med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier samt at beskrive mulige forankringsmodeller. Rapporten kan med fordel læses sammen med handlingskataloget, der sætter fokus på, hvordan metoden kan forankres og udbredes.

Læs mere

Fortællinger fra et områdeløft

- og anbefalinger til arbejdet med netværksbaseret byudvikling.
En evaluering af områdeløftet Sundholmskvarteret. Publikationen byder på en række anbefalinger både til netværk og til planlæggere af borgerdreven byudvikling. Publikationen henvender sig til alle, der er interesserede i at løfte by og boligområder med udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Vi anbefaler den fysiske form, som kan rekvireres hos SocialRespons, da publikationen er lavet med sider der kan foldes ud, hvilket gør den mere læsevenlig.

Læs mere

De unges stemme - evalueringsrapport

Unges fortællinger om resultater og metoder i sociale tilbud
En kvalitativ evaluering, hvor unge indskrevne i Den Sociale Udviklingsfond (SUF) følges fra indskrivning til 2 år efter udskrivning. En række tilfældigt udvalgte unge, der blev indskrevet i 2008 og deres kontaktpersoner, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere er blevet interviewet fra start til 2 år efter udskrivning. Der er blevet gennemført i alt 143 interviews. Rapporten giver et indblik i hvad de unge ser som afgørende for deres udvikling i SUF.

Læs mere

Servicerejsen 

En ung mands rejse i systemet
Jacob er placeret i en akutinstitution i Københavns kommune og har en sag præget af ventetid og kompleksitet. Vi har talt med repræsentanter fra de forskellige instanser og forsøger at identificere udfordringer og løsninger i Jacobs sag her og nu.

Læs mere

Livsstilsprojekt Stranden

Pilotforløb med fokus på livsstilsændringer hos udsatte unge
Livsstilsprojekt Stranden er et pilotprojekt mhp. at undersøge hvordan de på bostedet Stranden kan motivere unge med socialpsykiske vanskeligheder til at ændre livsstil. SocialRespons har evalueret pilotprojektet og har fundet frem til, at der i det korte forløb har været afgørende resultater for de unge deltagere, men også for det samlede bosted.

Læs mere

Beboerfortællinger Møllergården

Socialpsykiatrien i Høje Taastrup kommune ønskede et systematisk fokus på beboeres oplevelser af de enkelte bomiljøer i kommunen for at sikre kvalitet i deres tilbud. Vi havde med disse analyser et særligt fokus på kriterierne opstillet i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. I alt har vi lavet beboereanalyser på 6 botilbud i Høje Taastrup kommune.

Læs mere