Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde i sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Furesø Kommune har i projektet ’En tryg start for alle’ fokus på at fremme sårbare familiers sundhed og trivsel. Vi evaluerer projektet med fokus på resultater og anbefalinger til det videre arbejde.

Furesø Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens satspulje om kvalitetsudviklingsprojekter til fremme af sårbare familiers sundhed og trivsel. Projekt ’En tryg start’ har til formål tidligt at kunne opspore sårbare børn og familiers behov i relation til trivsel under graviditet og barsel. Indsatsen består af en serviceudvidelse af sundhedsplejens eksisterende tilbud, hvor familier – i tillæg til de sundhedsplejerskebesøg som normalt tilbydes – tilbydes ekstra besøg i hhv. graviditeten og når barnet er ca. 18 måneder.

I SocialRespons er vores rolle at skabe lokale indsigter om serviceudvidelsens værdiskabelse, virkemidler og forankringspotentialer. Gennem interviews med nybagte forældre undersøger vi, hvad de ekstra sundhedsplejerskebesøg betyder for familierne, og gennem workshops med sundhedsplejersker etablerer vi viden om, hvad de ekstra besøg tilfører sundhedsplejens arbejde med familierne, herunder om de gør en forskel for den tidlige opsporing. I vurderingen af indsatsens forankringspotentiale inddrager vi samarbejdspartneres perspektiver og bruger data fra sundhedsplejens journalsystem til at følge udviklingen i antallet af familier, der viderehenvises til indsatser, der kan understøtte familiernes trivsel.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter