Digitale krænkelser og bystanderadfærd blandt børn og unge

Hvilke barrierer og løsninger ser unge for at handle, når de er vidne til digitale krænkelser? På vegne af Det Kriminalpræventive Råd har vi undersøgt børn og unges oplevelser, når de som bystandere overværer online mobning og/eller ulovlig billeddeling.

Undersøgelsen præsenterer dybdegående viden om bystanderadfærd som fænomen, hvordan de unge handler, når de støder på digitale krænkelser, samt hvilke handlemuligheder og barrierer de oplever i situationen. Herudover præsenterer den – med afsæt i børnene og de unges oplevelser, perspektiver og ideer – en række behov og løsninger til udvikling af fremtidige forebyggelsesinitiativer og handlingsanvisende råd.

Undersøgelsen bygger på kvantitative og kvalitative data i form af interview, fokusgrupper og workshop med i alt 56 børn og unge i udskolingen, såvel som en spørgeskemaundersøgelse med over 1000 besvarelser fra børn og unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Rapporten har relevans for alle som er nysgerrige på problemstillingen. Særligt har det relevans for dem, der gennem deres daglige virke er i berøring med målgruppen (fagpersoner, klubmedarbejdere, forældre mv.) og som derfor spiller en rolle i at kunne støtte op om forebyggelsen af online mobning og ulovlig billeddeling blandt børn og unge.

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter